Metsateatise kehtivusaeg

Metsateatise kehtivusaeg on üks aasta. Metsaomanik tohib alustada metsateatises lubatud raieid pärast keskkonnateenistuselt metsateatise tagasisaamist. Lubatud raieid tohib teha ühe aasta jooksul metsateatise esitajale kättetoimetamisest arvates. § 23.  Metsateatis   (1) Metsaomanik võib teha raieid kinnistu asukohajärgse keskkonnateenistuse loal.   (2) Ilma kinnistu asukohajärgse keskkonnateenistuse loata võib füüsilisest isikust metsaomanik:  1) raiuda tuuleheite, tuule- ja lumemurru puid juhul, kui neid […]

METSATEATIS

Metsateatis on metsaseadusega määratud dokument, mis on metsaomanikul vaja esitada Keskkonnaametile raietööde tegemiseks. Kõik Keskkonnaametile esitatud metsateatised menetletakse ja säilitatakse riiklikus metsaregistris. METSATEATIS – https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/metsandus/metsateatis-ja-metsaregister Metsateatise vorm ja esitamise kord Metsateatise esitamine ja metsa inventeerimisandmete vaatamine METSATEATIS – https://www.eesti.ee/et/ettevotlus/keskkonnakaitse/metsateatise-esitamine-ja-metsa-inventeerimisandmete-vaatamine Metsateatise täitmisel tekkivate sisuliste küsimuste ja muude metsanduslike teemade puhul palume pöörduda SA Erametsakeskuse erametsanduse konsulentide […]

Raieõiguse müük Saaremaal Torni kinnistul

Palume esitada huvi korral hinnapakkumine Saaremaa vallas Torni (55001:002:0075) kinnistu raiele eraldistel 1, 5 ja 7 (kehtivad metsateatised on metsaregistris avalikud) ER7 1.57ha lageraie 103tmER5 0.63ha lageraie 40tmER1 0.93ha sanitaarraie 12tm Ladustamine on planeeritud kõrvalkinnistule. Tutvuda saab eelneval kokkuleppel omanikuga. Huvi korral võtke meiega ühendust… Lisainfo:5077027info@metsjamaa.ee

Raieõiguse pakkumised

Palun esitada huvi korral hinnapakkumine kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks. SEE RAIEÕIGUS ON MÜÜDUD PARIMALE PAKKUJALE! Raieõiguse müük Võru vallas Kinnistu: 38901:001:1823 Olle, Oleski küla, Võru vald, Võru maakond 2,09 ha24.10.2023 on kinnitatud metsateatised:ER2 0.47ha lageraie 55tmER1 0.76ha lageraie 76tm Lisainfo:5077027info@metsjamaa.ee Raieõiguse müük Saaremaal Palume esitada huvi korral hinnapakkumine Saaremaa vallas Torni (55001:002:0075) kinnistu raiele eraldistel 1, […]

Raieõiguse müük Võru vallas

Palun esitada huvi korral hinnapakkumine kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks. SEE RAIEÕIGUS ON MÜÜDUD PARIMALE PAKKUJALE! Kinnistu: 38901:001:1823 Olle, Oleski küla, Võru vald, Võru maakond 2,09 ha24.10.2023 on kinnitatud metsateatised:ER2 0.47ha lageraie 55tmER1 0.76ha lageraie 76tm Pakkumise Sisaldama Peab:a) Hinnapakkumise summa, millega olete huvitatud sõlmima metsaomanikuga Raieõiguse võõrandamise lepingu.b) Eeldatav tööde algus- ja lõppkuupäev.c) Vajadusel lisateenused või […]

METSASEADUS

Metsaseadus Metsaseadus1 Vastu võetud 07.06.2006RT I 2006, 30, 232jõustumine 01.01.2007, osaliselt 01.07.2007. a. Muudetud järgmiste aktidega (näita) 1. peatükkÜLDSÄTTED  § 1.   Seaduse reguleerimisala   (1) Käesolev seadus reguleerib metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist ning keskkonnale käesoleva seaduse tähenduses tekitatud kahju hüvitamist ja sätestab vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest.   (2) Käesoleva seadusega sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, […]

METSAREGISTER

METSAREGISTER Metsaregister Eesti metsaregister. Eesti metsade majandamisega ja puiduvaruga seotud infot koondav andmekogu. Metsaressursi arvestuse riikliku registri ehk Metsaregistri eesmärk on arvestuse pidaminemetsa paiknemise, pindala, tagavara, seisundi ja kasutamise üle. Metsaregistris hoitaksemetsainventeerimisandmeid ning metsateatiste, keskkonnaametnike välitööde,metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmeid. Metsaregistri metsaportaal on mõeldudkasutamiseks avalikkusele Eesti metsade kohta info saamiseks ning metsakorraldajatele jametsaomanikele riigiga suhtlemiseks. Infosüsteem […]

METS JA MAA

METS JA MAA https://metsjamaa.ee/ https://metsjamaa.ee/metsamaa-hinnaparing-metsa-muuk-kasvava-metsa-ost/ https://metsjamaa.ee/metsamaa-hind/ https://metsjamaa.ee/raiutud-metsamaa-muuk/ https://metsjamaa.ee/metsa-ja-maa-ost-parima-hinnaga/ https://metsjamaa.ee/harvendusraie/ https://metsjamaa.ee/eesti-metsade-liit/ https://metsjamaa.ee/metsa-pollu-maa-ost-muuk-hind-2/ https://metsjamaa.ee/maatulundusmaa-enampakkumised/ https://metsjamaa.ee/maatulundusmaa-muugipakkumised/ https://metsjamaa.ee/mets/ https://metsjamaa.ee/raiutud-metsamaa-hind/ https://metsjamaa.ee/metsaseadus/ https://metsjamaa.ee/metsaregister/ https://metsjamaa.ee/metsateatis/ https://metsjamaa.ee/metsamajanduskava/ https://metsjamaa.ee/hooldusraie/ https://metsjamaa.ee/raieoiguse-muuk/ https://metsjamaa.ee/kasvava-metsa-raieoiguse-voorandamine/ https://metsjamaa.ee/pollumaa-ost/ https://metsjamaa.ee/metsamaa-ost/ https://metsjamaa.ee/raie-metsaraie-raieoiguse-ost-muuk-hind/ https://metsjamaa.ee/pollu-pollukinnistute-pollumaa-ost-muuk-hind/ https://metsjamaa.ee/metsa-metsakinnistute-metsamaa-ost-muuk-hind/ https://metsjamaa.ee/saunasalu-metsakinnistu-enampakkumine/ https://metsjamaa.ee/saunasalu-metsakinnistu-muugipakkumine/ https://metsjamaa.ee/maatulundusmaa-muugipakkumine/ https://metsjamaa.ee/metsamaa-oksjon/ https://metsjamaa.ee/metsa-hind/ https://metsjamaa.ee/metsauuendus/ https://metsjamaa.ee/kataster/ https://metsjamaa.ee/metsandus/ https://metsjamaa.ee/metsateatise-kehtivusaeg/ https://metsjamaa.ee/metsamaa/ https://metsjamaa.ee/metsamaa-enampakkumine/ https://metsjamaa.ee/metsamaa-tehing/ https://metsjamaa.ee/metsamaa-hindamine/ https://metsjamaa.ee/metsamaa-muuk/ https://metsjamaa.ee/raie/ https://metsjamaa.ee/raie-ost-raieoiguse-ostmine-ostame-metsa-raieoigust/ https://metsjamaa.ee/metsaraie/ https://metsjamaa.ee/metsa-ost/ https://metsjamaa.ee/maatulundusmaa-ost-muuk-rent/ https://metsjamaa.ee/pollumaa-ost-pollu-ja-maa-ostmine-ostame-pollukinnistuid/ https://metsjamaa.ee/maa-ost-ostame-maad-kinnistute-ostmine/ https://metsjamaa.ee/metsa-ost-ostame-metsamaad-metsakinnistute-ostmine/ https://metsjamaa.ee/mets-ja-maa/ https://metsjamaa.ee/metsakinnistu/ https://metsjamaa.ee/kinnistu/ https://metsjamaa.ee/oksjon/ https://metsjamaa.ee/metsa-ja-maa-oksjonid-eestis/ https://metsjamaa.ee/metsaoksjon/ […]

METS

Mets on koht kus lõõgastuda ja puhata Mets ka olulisim taastuv loodusvara Soome on ametlikult maailma õnnelikum riik. Soomest 75 protsenti on mets. Usume, et need faktid on omavahel seotud Eestis katab mets ligi poole maismaast Mets Mets on ökosüsteem, mis koosneb kasvavate puudega maast ja selle elustikust (taimestikust, loomastikust, seenestikust). Mets on ühtlasi puittaimedega […]

KONTAKT

MAATULUNDUSMAA MÜÜK | METSA JA MAA OST METSA JA MAA EEST MAKSAME PARIMAT HINDA! Maksimaalse tulu metsaomanikule toob hästi majandatud ja hooldatud mets! metsjamaa.ee veebisaiti haldab Eesti Metsade Liit OÜ (1636192) Tel.: +372 5077 027E-post: info@metsjamaa.eeE-post: eestimetsadeliit@gmail.com SAADA PÄRING JA TEEME PARIMA PAKKUMISE! Hetkel on võimalik kinnistu või raieõiguse müügisoov edastada E-posti teel vabas vormis. Kõik […]

RAIEÕIGUSE OST

Ostame Raieõigust üle Eesti. Küsi pakkumist! Majandame metsa säästlikult ja loodussõbralikult. Ostame raieõigust teie metsakinnistul. Raieõigust ostame nii kasvavale metsale, kui ka küpsele metsale. Hinnapakkumine on TASUTA! Raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise lepingu sõlmimise eelduseks on Keskkonnaameti poolt metsaregistris registreeritud kehtiva(te) metsateatis(t)e olemasolu. KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE VÕÕRANDAMINE RAIE HIND RAIEÕIGUSE MÜÜGI PUHUL ON METSAMATERJALI MÜÜGIST SAADUD […]