METSATEATIS

Metsateatis on metsaseadusega määratud dokument, mis on metsaomanikul vaja esitada Keskkonnaametile raietööde tegemiseks. Kõik Keskkonnaametile esitatud metsateatised menetletakse ja säilitatakse riiklikus metsaregistris.

METSATEATIS – https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/metsandus/metsateatis-ja-metsaregister


Metsateatise vorm ja esitamise kord

METSATEATIS – https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1313/3255/13133258.gif

Metsateatise esitamine ja metsa inventeerimisandmete vaatamine

METSATEATIS – https://www.eesti.ee/et/ettevotlus/keskkonnakaitse/metsateatise-esitamine-ja-metsa-inventeerimisandmete-vaatamine


Metsateatise täitmisel tekkivate sisuliste küsimuste ja muude metsanduslike teemade puhul palume pöörduda SA Erametsakeskuse erametsanduse konsulentide poole, kes aitavad metsaomanikel täita erinevaid vorme, taotleda toetusi ning jagavad üldist teavet Teie metsa kohta. Nad on metsandusvaldkonna eksperdid ning lähtuvad nõustamisel kliendi vajadustest, soovidest, võimalustest ning piirangutest. Nõustamiseks on soovitav eelnevalt konsulendile helistada ja aeg kokku leppida.

Metsateatise täidetav blankett | 159.13 KB | pdf

Konsulentide kontaktid

Metsateatist on võimalik esitada nii metsaregistris , elektrooniliselt täidetult ja allkirjastatult (info@keskkonnaamet.ee), lähimasse Keskkonnaameti kontorisse tulles või saates täidetud blankett kontorisse.

METSATEATIS


Metsateatise esitamine

Metsaomanik või tema esindaja peab esitama keskkonnaametile metsateatise kavandatavate raiete kohta (välja arvatud valgustusraie) ja oluliste metsakahjustuste kohta.

Metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas.

Metsanduse taotlused

Metsanduse taotluste lehelt leiad metsateatise esitamise võimalused, metsakaitse- ja metsauuendamise ekspertiisi tellimise taotluse, metsauuendamise tähtaja pikendamise taotluse, kultiveerimismaterjali sertifitseerimise ja metsapuude seemnete kvaliteedi hindamise taotluse.

METSANDUSE TAOTLUSED – https://keskkonnaamet.ee/taotlused-aruanded/elusloodus-looduskaitse/metsanduse-taotlused


e-metsateatise esitamine

Saada ala raieks soovitav metsateatis elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatult keskkonnaameti e-mailile: info@keskkonnaamet.ee


Metsateatise blankett


Kuidas esitada metsateatist?


Kuidas muuta metsateatise tööala?


Kuidas esitada eraldisele mitu metsateatist?


Kuidas esitada trassiraie ja raadamise metsateatist?


Kuidas esitada metsateatist, kui puuduvad inventeerimisandmed?


Kuidas esitada metsateatist kordusmenetlusse?


Kuidas vaadata oma kinnistu looduskaitselisi piiranguid?



Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis
Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis

RAIELUBA LINNAS | RAIELUBA VALLAS  | RAIELUBA OMAVALITSUSES


Raieloa väljaandmise tingimused ja kord – https://www.riigiteataja.ee/akt/427022013008

Määruse reguleerimisala

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord (edaspidi kord) sätestab puude raieks loa taotlemise ning väljastamise tingimused ja korra Jõelähtme valla tiheasustusalas. Kord ei reguleeri kasvava metsa (metsaseaduse tähenduses) ja viljapuude raiumist.


RAIELUBA TALLINNAS – https://www.tallinn.ee/et/raieluba

TALLINNA RAIELUBADE ANDMEKOGU – Avalik kasutajaliides: https://raie.tallinn.ee/


RAIELOA TAOTLEMINE PÄRNUS – https://parnu.ee/linnakodanikule/linnamajandus-keskkond/teenused-keskkond-majandus/raieluba


Raieloa andmise tingimused ja kord Maardu linnas – https://www.riigiteataja.ee/akt/410022016029


Puude raieloa andmise kord Võru linnas – https://www.riigiteataja.ee/akt/420112012098


RAIELOA TAOTLEMINE VILJANDIS – http://www.viljandi.ee/raieloa-taotlemine


RAIELOAD
Raiumaks puid, mille läbimõõt on rohkem kui 15 cm ja mis ei ole viljapuud, tuleb kinnistu omanikul luba taotleda linnamajanduse osakonnast.

RAIELOAD TARTUS – https://tartu.ee/et/raieload


Raieluba ja haljastus Saaremaa vallas – https://www.saaremaavald.ee/raieluba


Raieloa taotlus Saue vallas – https://sauevald.ee/raieloa-taotlus


MAARDU RAIELOA TAOTLUS – https://maardu.ee/puude-raie


Raieloa taotlemine Võru vallas – https://voruvald.ee/raieloa-taotlemine


RAIELUBA


Metsateatise kehtivusaeg