METSAREGISTER

METSAREGISTER

Metsaregister

Eesti metsaregister. Eesti metsade majandamisega ja puiduvaruga seotud infot koondav andmekogu.

Metsaressursi arvestuse riikliku registri ehk Metsaregistri eesmärk on arvestuse pidamine
metsa paiknemise, pindala, tagavara, seisundi ja kasutamise üle. Metsaregistris hoitakse
metsainventeerimisandmeid ning metsateatiste, keskkonnaametnike välitööde,
metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmeid. Metsaregistri metsaportaal on mõeldud
kasutamiseks avalikkusele Eesti metsade kohta info saamiseks ning metsakorraldajatele ja
metsaomanikele riigiga suhtlemiseks. Infosüsteem võimaldab oma metsaga seotud
asjaajamistel silma peal hoida ning esitada riigile taotlusi ja olla pidevalt kursis menetluse
seisuga.
Olemasolev Metsaregistri infosüsteem on ülesehituselt geograafiline infosüsteem (GIS), mis
koosneb kolmest rakendusest: avalikkusele suunatud veebi-rakendus ehk metsaportaal (AVE)
(https://register.metsad.ee/), ametnikele suunatud veebirakendus (AME) ning ametnike
arvutitesse installeeritav välitöövahendi (VTV) off-line tarkvara.
Infosüsteemil on ligikaudu 300 ametkondlikku (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur,
Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, SA Erametsakeskus) kasutajat. Keskkonnaagentuur
vastutab eraldiste ehk metsainventeerimisandmete kontrollimise ja registrisse kandmise eest.
Keskkonnaameti spetsialistid vastutavad metsateatiste sisestamise ja menetlemise eest.
Keskkonnainspektsioon teostab välitöid metsanduslike tegevuste kontrolliks ja
keskkonnakahjude hindamiseks ning Keskkonnaamet teostab välitöid metsauuendus- ja
metsakaitseekspertiiside teostamiseks ning raiekavatsuste hindamiseks. Keskkonnaagentuur
teostab välitöid registrisse kantavate metsainventeerimisandmete kontrollimiseks.
Avalikkusele suunatud metsaportaali (AVE) kasutavad metsakorralduse litsentsi omavad
firmad (2018. a märtsi seisuga 52 tk ning kuni 60 000 aktiivset metsaomanikust kasutajat), kes
metsaportaali kaudu saavad kasutada kaardirakenduse võimalusi, vaadata enda kinnistuga
seotud andmeid (metsateatisi, metsakaitse- ja metsauuendusekspertiise, jm tulenevaid
piirangute andmeid) ning esitada metsateatisi. Metsaportaali saavad vaatamiseks kasutada kõik
huvilised, kuid metsateatiste esitamiseks ning oma metsa andmete täisulatuses vaatamiseks
tuleb ennast tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID abil. Turvalisuse tagamiseks logitakse kõik
kasutajate tegevused infosüsteemis. SA Erametsakeskusega seotud erametsakonsulendid
kasutavad Metsaportaali metsaomanike nõustamisel.
Metsaressursi arvestuse riiklik register on reguleeritud järgmiste õigusaktidega:
Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082017002
Metsaseadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/126012018011?leiaKehtiv
Metsateatisel esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja
registreerimise kord ning tähtajad:

https://www.riigiteataja.ee/akt/115082017009
Metsa korraldamise juhend:
https://www.riigiteataja.ee/akt/13124148?leiaKehtiv
Metsa majandamise eeskiri:
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022014016?leiaKehtiv


Metsaregister – https://register.metsad.ee/#/


Metsaressursi arvestuse riiklik register


Metsaregister

Metsaressursi arvestuse riiklik register on andmebaas, kuhu kogutakse puistute takseerkirjeldused

METSAREGISTER – https://et.wikipedia.org/wiki/Metsaregister


Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis
Maatulundusmaa | Metsamaa | Põllumaa | Rohumaa | Raieõiguse | Metsamaterjali | Ostmine | Müümine | Hindamine | Raietööd | Metsa Ost | Metsa müük | Metsamajandus | Metsandus | Metsaraie | Mets | Põld | Maa | metsjamaa.ee | Eesti Metsade Liit | Kindel koostööpartner | Nr1 Eestis