Isikuandmete Kaitse Kord

 1. Isikuandmete Kaitse Kord
  1.1. Käesolev Isikuandmete Kaitse Kord (edaspidi – Isikuandmete Kaitse Kord) aitab mõista, milliseid andmeid Eesti Metsade Liit OÜ (registrikood 16361929) (edaspidi nimetatud EML; koduleht: https://metsjamaa.ee/ (edaspidi koduleht)) kogub, miks EML neid kogub ja mida nendega teeb.
  1.2. Kõik kodulehe külastajad peavad selle Isikuandmete Kaitse Korra tähelepanelikult läbi lugema.
 2. Kogutav teave ja andmed. Isikuandmete kasutamine ja muud töötlemise tingimused
  2.1. EML võib saada, koguda, talletada, kasutada ja muud moodi töödelda isikuandmeid seoses allpool toodud tegevustega ning järgmistel eesmärkidel:
  2.1.1. Pakkumise tegemisel või kliendilepingu sõlmimisel. EML või EML koostööpartner võib töödelda isikuandmeid seoses kliendilepingu täitmisega (äriühingu kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi täisnimi, isikukood, sünniaeg, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, areldusarve number jne).
  2.1.2. Toodete või teenuste kättetoimetamisel. EML või EML koostööpartner võib kontrollida toote või teenuse kättetoimetamisel toodet või teenust vastuvõtva isiku isikusamasust, et veenduda, et vastuvõtval isikul on volitus, toode või teenust vastu võtta või protokollida isikut tõendava dokumendi alusel vastuvõtva isiku isikuandmed.
  2.1.3. Liisingute ja pankadega seoses toote või teenuse osutu finantseerimisega. EML võib edastada Kliendi vastaval tahteavaldusel pangale, liisingut pakkuvale teenuse osutajale vajalikud isikuandmed (eelkõige äriühingu kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi täisnimi, isikukood, sünniaeg, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, areldusarve number).
  2.1.4. Toetuste taotlemine, haldusorganitega suhtlemine. EML võib edastada Kliendi vastava tahteavalduse alusel või iseseisvald esitada andmeid toetuste saamise, statistilisel või aruandlus eesmärgil toetust jagavatele organisatsioonidele ja haldusorganitele.
  2.1.5. Otsepostituste ja muude teadete saatmisel. EML või EML koostööpartner töötleb Kliendi kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi tööalaseid e-posti aadresse või telefoninumbrit kliendilepinguga, ostetud toodete või teenustega seotud teadete edastamiseks, turunduse eesmärkidel, aruannete ja arvete väljastamiseks kliendile ja kolmandatele isikutele.
  2.1.6. Seoses EML kodulehe külastamisega. EML kodulehte külastades võib EML koguda teavet külastaja seadme kohta. Näiteks võib EML saada teavet kodulehe külastuste kohta, kaasa arvatud külastaja IP-aadress, kodulehel viibimise aeg ja kestus, klikkide arv, jms.
  2.1.7. Muu teave seoses EML-ga suhtlemisel. EML võib töödelda isikuandmeid ja muud teavet, mida kodulehe külastaja, klient või muu isik EML-le on esitanud, kasutades EML kodulehte või EML-ga suheldes.
  2.2. Lisaks eeltoodule võib EML avaldada isikuandmeid, kui EML-l on avaldamiseks kohustatud kehtivatest õigusaktidest või lepingutest tulenevalt, EML või kolmanda isiku õiguste või huvide kaitsmiseks (kaasa arvatud andmete esitamine kolmandatele isikutele võlgade väljanõudmiseks) või EML või kolmanda isiku vastu suunatud nõude vaidlustamiseks.
  2.3. Füüsilisest isikust klient või veebilehe külastaja (õigustatud isik) võib isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal täielikult või osaliselt tühistada. Õigustatud isik võib kasutada oma õigust isikuandmete juurdepääsule, parandamisele, tühistamisele ja vaidlustamisele.
  2.4. EML töötleb andmeid Eestis, kuid teatud juhtudel võib osutuda vajalikus andmeid edastada teistesse riikidesse. Seda eelkõige seoses kliendilepingu ja ostetud toodete ja teenustega seoses.
  2.5. EML rakendab andmete töötlemisel andmekaitse ning andmete turvalisuse põhimõtteid ning meetmeid. EML tagab, et andmetele on ligipääs vaid selleks õigustatud isikutel.
  2.6. Isikuandmeid töödeltakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
  2.7. EML poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Isikuandmete Kaitse Korras näidatud eesmärkidel.
 3. Küpsised
  3.1. Küpsised on teave, mille veebiserver saadab veebilehitsejasse ning mille veebilehitseja salvestab. See teave on saadetav veebiserverisse iga kord, kui veebilehitseja palub avada serveris oleva veebilehe. See võimaldab veebiserveril tunda ära ja jälgida veebilehitsejat.
  3.2. EML võib kasutada oma kodulehel kolmandate osapoolte küpsiseid. Eelkõige on sellisteks küpsisteks näiteks Google Analytics. Küpsiseid kasutatakse eesmärgiga saada statistilisi andmeid kodulehe kasutamise kohta.
  3.3. Kui külastaja vaatamata sellele ei nõustu küpsiste kasutamisega ja (või) soovib enda nõusolekut tühistada, tuleb sellest teavitada e-posti teel [info@metsjamaa.ee].
 4. Isikuandmete töötlemise ohutus
  4.1. Isikuandmeid töödeldakse, pidades kinni Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusest ja muudest õigusaktidega ettenähtud nõuetest. Töödeldes isikuandmeid, rakendab EML korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.
 5. Kolmandate poolte kodulehed
  5.1. EML kodulehel võivad olla viited ja lingid teistele kodulehtedele. EML ei vastuta kolmandate isikute kodulehtede turvalisuse ja privaatsuspoliitikate eest. EML soovitab tungivalt tutvuda teiste kodulehtede privaatsuspoliitikatega.
 6. Isikuandmete Kaitse Korra muudatused
  6.1. EML võib igal ajal uuendada või muuta Isikuandmete Kaitse Korda. EML muudab Isikuandmete Kaitse Korda vastavalt vajadusele, et see oleks kooskõlas õiguslike, tehniliste või ettevõtet puudutavate muudatustega.
  6.2. Uuendatud või muudetud Isikuandmete Kaitse Kord jõustub alates selle väljakuulutamisest EML kodulehel.
  6.3. Kodulehe külastaja või Klient kontrollib EML kodulehte ja veendub, et teda rahuldab kehtiv Isikuandmete Kaitse Kord.
  6.4. Käesolev Isikuandmete Kaitse Kord on koostatud kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu kehtivate õigusaktidega.
  6.5. Isikul on õigus esitada kaebuse, vihjeid või küsimusi isikuandmete töötlemise osas Andmekaitse Inspektsioonile (e-post: info@aki.ee; postiaadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129).
 7. Kontaktandmed
  Eesti Metsade Liit OÜ
  Tel.: +372 5077 027
  E-post: eestimetsadeliit@gmail.com