Metsateatise kehtivusaeg

Metsateatise kehtivusaeg on üks aasta. Metsaomanik tohib alustada metsateatises lubatud raieid pärast keskkonnateenistuselt metsateatise tagasisaamist. Lubatud raieid tohib teha ühe aasta jooksul metsateatise esitajale kättetoimetamisest arvates.


§ 23.  Metsateatis

  (1) Metsaomanik võib teha raieid kinnistu asukohajärgse keskkonnateenistuse loal.

  (2) Ilma kinnistu asukohajärgse keskkonnateenistuse loata võib füüsilisest isikust metsaomanik:
  1) raiuda tuuleheite, tuule- ja lumemurru puid juhul, kui neid on eraldusel alla 5 protsendi eralduse tagavarast;
  2) raiuda metsamaa iga hektari kohta aastas kolm tm puitu, kui raiutava puidu üldkogus ei ületa kinnistu kohta 15 tm aastas.

  (3) Raiete tegemiseks loa saamiseks esitab metsaomanik või tema esindaja (edaspidi esitaja) kinnistu asukohajärgsele keskkonnateenistusele metsateatise.

  (4) Metsateatis loetakse kättetoimetatuks, kui esitaja on selle kinnistu asukohajärgsele keskkonnateenistusele allkirja vastu üle andnud või kui tähtkirjaga esitatud metsateatis on postiasutuselt kinnistu asukohajärgsele keskkonnateenistusele allkirja vastu üle antud.

  (5) Metsateatis peab sisaldama andmeid kinnisasja, selle omaniku või omaniku esindaja kohta, raieid iseloomustavaid andmeid ning andmeid, mis võimaldavad keskkonnateenistusel hinnata raiete vastavust õigusaktide, sealhulgas haldusaktide nõuetele. Kui metsateatise esitab omaniku esindaja, lisatakse metsateatisele esindaja esindusõigust tõendav dokument.

  (6) Keskkonnateenistus kontrollib nõuetekohases metsateatises:

  [Punkt 1 jõustub 1. 01. 2005]
  1) kavandatud uuendus-, harvendus- ja valikraiete vastavust metsamajandamiskavas määratud lubatud uuendus-, harvendus- ja valikraiete mahule ning teeb metsateatisele metsamajandamiskava nõuetele vastava kavandatud raie kohta märke «lubatud»;
  2) kavandatud valgustus- ja sanitaarraiete vastavust õigusaktide nõuetele ning teeb metsateatisele õigusaktide nõuetele vastava kavandatud raie kohta märke «lubatud».

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1 ja 2 kavandatud raiete kohta, mis ei vasta metsamajandamiskava või õigusakti nõuetele, teeb keskkonnateenistus metsateatisele märke «ei ole lubatud», põhjendades nõusoleku andmisest keeldumist kirjalikult.

  (8) Keskkonnateenistus tagastab kontrollitud ja käesoleva paragrahvi lõikes 6 või 7 nimetatud märkega metsateatise esitajale kas allkirja vastu või posti teel tähtkirjaga 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase metsateatise saamisest.

  (9) Metsaomanik tohib alustada metsateatises lubatud raieid pärast keskkonnateenistuselt metsateatise tagasisaamist. Lubatud raieid tohib teha ühe aasta jooksul metsateatise esitajale kättetoimetamisest arvates.

  (10) Metsateatisega teavitab metsaomanik kinnistu asukohajärgset keskkonnateenistust:
  1) metsa uuendamisest, metsakuivendussüsteemide ja -teede ehitamisest ning uuendamisest 15 tööpäeva enne nimetatud töödega alustamist;
  2) metsakahjustustest kohe pärast seda, kui omanik sai teada või pidi teada saama metsa kahjustamisest.

  (11) Metsateatise vormi ja edastamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega .

  (12) Keskkonnaminister võib halduslepingu alusel anda käesoleva paragrahvi lõigetes 6–8 sätestatud keskkonnateenistuse kohustuste täitmise osaliselt mõnele vastavas piirkonnas tegutsevale metsaühistule. Metsaühistule üleantavate kohustuste maht, metsaühistu vastutus ning kohustuste täitmisega kaasnevate kulude hüvitamine sätestatakse halduslepinguga.
[RT I 2004, 9, 53 – jõust. 07.03.2004]


Metsateatise kehtivusaeg on üks aasta, kuid neid on võimalik uuendada e-teeninduse kaudu metsaportaalis


KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE VÕÕRANDAMINE PARIMA HINNAGA!