METSAKORRALDUS

Metsakorraldus on metsanduse valdkond, mis hõlmab metsade majandamise kavandamise ja selleks vajalike abinõude süsteemi[1].

Metsakorralduse käigus nt metsi mõõdistatakse perioodiliselt, inventeeritakse ja takseeritakse, kavandatakse nende majandamist[1]. Spetsialisti ametinimetus on metsakorraldaja, metsataksaator või taksaator.[2]

Metsakorraldus – https://et.wikipedia.org/wiki/Metsakorraldus


Metsakorraldustööd –


Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord – https://www.riigiteataja.ee/akt/13299983


METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLUBA – https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1329/9983/l2.pdf#


METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA TAOTLUS – https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1329/9983/l1.pdf#