Lepiku – Maatulundusmaa müügipakkumine

HIND: 29 625EUR

(12 500 EUR/ha)

(1,25 EUR/m²)


Ostu huvi korral võtke Meiega ühendust! Helista meile 56215966 või kirjuta kelit@metsjamaa.ee


ELAMUMAA PERSPEKTIIVIGA INVESTEERING! – Elamumaaks sobiv maa Lõuna Eesti suurimast ostukeskusest ca 2km ja Tartu kesklinnast 6km kaugusel asuv kinnistu.
Krunt 2,37 ha / 23674 m²

0.96 ha on PRIA põllukultuurid
1.41 ha on PRIA püsirohumaa

Hetkel kasutusel põllumaana (rendileping puudub), kuid tänu heale asukohale sobiv hoonestada vastavalt seadusest tulenevatele tingimustele.

Kambja vald / Tartu vahetus läheduses


Üleujutusalal ei asu
Kõrgusandmete järgi väike kalle langusega lääne poole
Looduskaitserežiimi pole, ei asu Natura alal

Üldplaneeringu järgi väärtuslik põllumajandusmaa.
Üldplaneeringu järgi vastava juhtsihtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 25% – konkreetse kinnisasja puhul on hetkel maksimaalne kõrvalkasutus võimalik 5918,5m² ulatuses, seega on võimalik näiteks Üksikelamu ehitamine või päikesepargi rajamine.

Uuel omanikul tuleb välja selgitada üldised ehitustingimused ja üldnõuded elamuehituse planeerimiseks ja elamute ehitamiseks hajaasustuses.

Enne hoonestuse väljaehitamist tuleb maaomanikul või arendajal rajada projekti ja ehitusloa alusel juurdepääsuteed avalike teedeni ning valmis ehitada kõik antud alal ehitiste kasutuselevõtuks vajalikud infrastruktuurirajatised (vee- ja kanalisatsioonitorustikud, tuletõrje veevarustus, elektrikaablid või –liinid, tänavavalgustus, sademeveekanalisatsioon ja vajadusel ka sidekaablid, soojus- ja gaasitorustikud v.a maakütte kollektorid ühe krundi sees). Kõikide teede ja tehnovõrkude rajamine hajaasustusaladel toimub ilma detailplaneeringut koostamata va eritingimused väärtuslikele aladele.

Lahendada on vaja juurdepääs ja teenustega varustamine (elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, gaas, side). Juurdepääsuks tuleb kasutada vähemalt kahte naaberkinnistut.


Tunnus94901:005:0624
AadressLepiku
Sihtnumber61708
AsustusüksusRäni alevik
OmavalitsusKambja vald
MaakondTartu maakond
Registreerimise aeg16. jaanuar 1998. a.
Muudatuste registreerimise aeg22. detsember 2018. a.
Sihtotstarve 1Maatulundusmaa 100%
Sihtotstarve 2
Sihtotstarve 3
Pindala23674 m²
Ruumikuju pindala23674 m²
Haritav maa23674 m²
Looduslik rohumaa
Metsamaa
Õuemaa
Muu maa
Registriosa601904
https://xgis.maaamet.ee/ky/94901:005:0624

google mapsMulla nimetus (Siffer) Go
Komponent 1 Go
Osalusprotsent 1 100
Lõimis 1 v⁰ls₁80-90/v₁ls₁
Lõimis 2 v⁰ls₁40/v⁰₁ls₂40/v₁ls₂
Lihtlõimis vls/r1ls
Huumushorisondi tüsedus th25-30 t₃25
Perspektiivne boniteet 48